آن جا آخر زمين بود و

 تازه تازه ، ابتدای تو

آن جا نه هوا و بود و نه صدا و

شروع آواز خواندن تو

آن جا نه کوه بود و نه درنگ و

اول صبر برای اوج بودن تو

آن جا نه هوس بود و نه خيال

سبز سبز برای تازه بودن تو .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید