از دست های من تمنا می ريخت ؟

يا از آغوش تو ؟

چه بود اين چنين گم شدم ،

در بودن ات ؟

لب های تو يک سر ترانه بود ؟ يا

                                باد و باران و آسمان با تو عاشقانه می خواندند؟

چه شد که از تو آوازی هميشه همراه من است ؟

 

                   حضور من ،

                       همه بهانه بود،

                   ای دست هايت سرد ،مثل دست هايم.

 

قدم های بر نداشته ام ،

پروانه ی لای کتاب ،

خط کشی های قرمز دفتر مشق ،

هجده شمع روشن شب هجده سالگی ،

ثانيه های نداشته ام ،

                           برای تو.

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید