خيابان ـ دغدغه ـ هيچ کس ساکت از کنارت رد نمی شود .

همه چيز را می گذاری به حال خودش و فکرت می رود ،

فکرت می رود

کوچه ی پاييز ـ توپ ـ کاغذ ـ فيلم ـ قصه ی عامه پسند ـ کليسای جامع

فکرت می رود .

اينجا شايد همان جاست که بايد ميرسيدم تا باور می کردم

که افسانه نيست ....

/ 0 نظر / 6 بازدید