يادت هست ؟

شعر می خواندم و از کوچه می گذشتم ؟

يادت هست ؟

 

           باران می باريد و

           دست هايت را خشک می کردی

برای به دست دادنم ؟

           يادت هست ؟

 

پولک ماه ، ابرهای بی چاره و تنها؟

آن ورد هميشه ، قصه ی هزار بار و تازه ی

بودن و عشق و ما ، يادت هست ؟

 

                         کتاب شعر و ليوان نيم خالی و

                         خواب دم صبح ،

                         حسرت آغوش يادت هست؟

 

نور بی رنگ اتاق،

نجوای شبانه ی پرده و باد ،

آن شب و تمام آن شب ها ؟

يادت هست ؟

 

                            های تو! چشم هايت ستاره و

                            هر شب ات يلدا ،

                           من تو را دوست می داشتم .

                          من را ... يادت هست ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید