هنوز نگاهم، تنها
بهانه گیر دیدار توست

هنوز صدایم
آواز عاشقانه ی تکرار نام توست

هنوز تویی آرامش دقیقه ام
تویی رویا و خواب شبانه ام

هنوز منم داغ نداشتن ات
منم شاعر آرامش سر بر سینه ات

هنوز خیالم تاب مویت را نوازش می کند
هنوز دلم برای دیدارت خواهش می کند

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید