6761912-md.jpg

روز سیاه ، روز بد...
شعر تباه شعر من
شعر سیاه ، شعر بد

                              روز دریغ از لب خند
                              روز بی سلام ، بی نگاه
                              ظهری سرد ، در پیچ پیچ سرد شال گردن


/ 0 نظر / 2 بازدید