ترانه در خونم می دود وقت دلتنگی
حس از من پر می زند تا تو
دستهایم به اندازه ی آغوشت گشوده می شود
حضورم به اندازه ی نفس هایت گرم
هزار چراغ روشن تاریک اتاقم می شوند
و
دل دل می کند دستم برای نامه ای دیگر
هرچندچون هميشه

بی جواب.......

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید