پروانه به دار می کشند اين آدم ها

آب از دهان کبوتر به دهان خود می برند.

با طناب تاب  کودک تو

مرا به مسلخ می برند اين آدم ها .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید