عاشقی آن خواب آرام  توست
عاشقی رويای بی پروای توست

گوش ماهی های دست تو
خط به خط هجده سالگی هایم
دست خط توست

عاشقی فرصت  از پا شکستن های من
لحظه ای اوج و  با تو نبودن های من

عاشقی مرز جنون است باور می کنی؟
من ؟ مهاجر ! ساده این مرز را رد کرده ام

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید