خيال يعنی تو

صدا يعنی من

                         حواس يعنی من

                         شتاب يعنی تو

نجات يعنی من

پرواز يعنی تو

                           نگاه يعنی من

                           صدا يعنی من

                           حواس يعنی من

                           حضور يعنی تو

دچار،ناچار،حسرت،نگاه،

گناه يعنی من

                          آسمان بی ستاره و

                          ابر هم اگر هست تکه و پاره و

                          پناه يعنی تو

خلوت يعنی تو

حياط يعنی تو

لحظه ای دستت را بده

قرمز يعنی من

سبز يعنی تو .

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید