بزرگ می شدیم .
                      بزرگ می شدیم  و
                      کودکی هایمان داستان می شد
(امروز هم،
              فردا داستان می شود )


بزرگ می شدیم ...

                      بیا تا باز بزرگ نشده ایم
                      برایت بگویم:
                      در چشم دنیا ،
                      فردا تنها وهم خاطره ای ست

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید