همه ی شهرها مثل همند مگر شهر من
که تو ترجمه ی بزرگ
خیابان ها و آدم ها و لحظه هایش هستی 

همه ی شهرها مثل همند مگر
همان یکی که تو در خیابان هایش سرگردان
پرسه ی دقیقه ای  آرامشی

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید