پروانه در دستت بود

يا چيزی شبيه به اين.

دستت پر از رنگ بود و

مشتت پر از حرف.

پروانه در دستت بود

آواز می ريخت از سرانگشتت.

پروانه در دستت بود

بوی گل می داد دستت ،پيراهن ات

گردنت.

پروانه در دستت بود ،

پريد؟

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید