خدا را شکر

سال هاست رفته ای و

يک نام اگر يادم  هست،

نام توست.

 

                                دريا دريا  تو

                               سياه سياه  من

خدا را شکر

يک حادثه اگر هست ،

حادثه ی توست،

يک زمزمه اگر هست.....

                             آسمان اگر پايين نيامد ،

                             تو پولک و ستاره و ماه

                              خدا را شکر

 

هنوز چيزی از عشق اگر می دانم،

از عشق آن روزها به توست.

                                    هر چند گفته بودم :

                                    - هر چه می کنی ،

                                    صدايت اگر کردم ، بی جوابم مگذار

هر چند گفته بودی:

- تو صدايم کن،

من لبخند،نگاه،جواب.

                              هرچند بی جوابی تو را ،

                              های رويا    رويا     رويا

                              صدا کردن عادتم شد

هرچند صد قدم من

هيچ تو

خدا را شکر

 

 


/ 0 نظر / 8 بازدید