انگشت هايم در هم پيچيده اند و

موهايم تاب های عجيب و غريب می خورند

صدايم روزهاست گرفته

و کاغذهايم پر از عدد و کسر و رقم روی هم انبار شده اند

دفترچه ی يادداشتم را جايی ، نمی دانم کجا ، جا گذاشته ام

بهترين پيراهن مشکی ام زير آفتاب رنگ باخته..........

اما ... اما.....

 خوب می دانم

فقط بهانه گير شده ام ،‌همين

/ 0 نظر / 8 بازدید