ماهنی
۱۳۸٤/٩/۱٢
 

زرد

نارنجی  و قرمز .

نه پاييز جان!

اين بار

        نه !

 

با فريب رنگ رنگ برگ هايت ،

هيچ آرزويم بر زمين نمی ريزد .

 

                               اين بار نه پاييز جان ،

                                       اين بار نه!

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]