ماهنی
۱۳۸٤/٥/۳
 

 

خواب شيرين ،

تو گمانم خود خواب شبانه ای .

خط به خط نامه های نوشته و نانوشته ام.

تو

 اولين نور کوچک صبحی از پس ابر .

قبل آن که خورشيدت،

دريا را تو طلوع کن.

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]