ماهنی
۱۳۸٤/۱/٥
 

به هزار وعده ی تو،

من فقط

يک دل دادم

و تمام.

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]