ماهنی
۱۳۸۳/٩/٢٥
 

اين بار که ديدمت،

همه رقص می شوم،

پر کبوتر

ناز شکوفه...

اين بار که ديدمت ترانه می شوم.

اين بار که ديدمت،من نه !

ديگری می شوم.

زمزمه ی هذيان های تب ات،

قصه ی بلند شب بيداری ها،پريشانی ها

اين بار که ديدمت

تو

خود تو می شوم.

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]