ماهنی
۱۳۸۳/٧/۳٠
 

 

پروانه به دار می کشند اين آدم ها

آب از دهان کبوتر به دهان خود می برند.

با طناب تاب  کودک تو

مرا به مسلخ می برند اين آدم ها .

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]