ماهنی
۱۳٩٠/٤/۱٩
 

 

 

روزهاست ، صبح با سلام تو صبح می شود

سلام ات انگار آسمان است با لب خند

 تا بی آن که ببینم ات، باران شود نگاه ات،

آفتاب شود و روز با گرمی شانه هایم،سلام ات ،

آغاز شود

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]