ماهنی
۱۳۸۳/٤/٢٥
 

سرد سخت سرد ،

صدايم کن !

می توانم !

می توانم !

سرد و سخت و سرد ،

آن جا که تو قدم برمی داری ،

نرم و آهسته و نازک ،

من همان ،

شب پره باشم .

 



[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]