ماهنی
۱۳٩٠/٤/۱٩
 

 

 

روزهاست ، صبح با سلام تو صبح می شود

سلام ات انگار آسمان است با لب خند

 تا بی آن که ببینم ات، باران شود نگاه ات،

آفتاب شود و روز با گرمی شانه هایم،سلام ات ،

آغاز شود

 ۱۳٩٠/٤/٦
 

 

 

بی تاب می گذرم از کنار شانه های تو

بی شک از بر می کنم صدای نفس هایت ، ترانه های تو

یقین ام شد رمز نگاه ات ،لمس آن دو دست

غزل می شود های های من و

تبر می شود اولین کلام تو

 

 

 ۱۳٩٠/٤/٤
 

 

 

درهلهله ی باد

نوازش سرانگشتان ات از آن من می شود،

در روزهای آخر بهار

 

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]