ماهنی
۱۳۸٥/۱/٢۸
 

عاشقی آن خواب آرام  توست
عاشقی رويای بی پروای توست

گوش ماهی های دست تو
خط به خط هجده سالگی هایم
دست خط توست

عاشقی فرصت  از پا شکستن های من
لحظه ای اوج و  با تو نبودن های من

عاشقی مرز جنون است باور می کنی؟
من ؟ مهاجر ! ساده این مرز را رد کرده ام

 

 ۱۳۸٥/۱/۸
 

خيال يعنی تو

صدا يعنی من

                         حواس يعنی من

                         شتاب يعنی تو

نجات يعنی من

پرواز يعنی تو

                           نگاه يعنی من

                           صدا يعنی من

                           حواس يعنی من

                           حضور يعنی تو

دچار،ناچار،حسرت،نگاه،

گناه يعنی من

                          آسمان بی ستاره و

                          ابر هم اگر هست تکه و پاره و

                          پناه يعنی تو

خلوت يعنی تو

حياط يعنی تو

لحظه ای دستت را بده

قرمز يعنی من

سبز يعنی تو .

 

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]